Public access
Public access Photos
Public access Photos
Public access Photos
Public access Photos
Public access Photos

Objectives / Doelstellings

 1. PRIMARY OBJECTIVES/PRIMÊRE DOELSTELLINGS
  1. To promote the collecting, study, restoration, preservation and legitimate use of all arms and ammunition and related items.
   Om die versameling, bestudering, restourasie, bewaring en wettige gebruik van alle wapens en ammunisie en verbandhoudende artikels te bevorder.
  2. To exchange information and knowledge amongst members and amongst associations and organisations with similar objectives.
   Om informasie en kennis tussen lede onderling en tussen verenigings en organisasies met soortgelyke doelstellings uit te ruil.
  3. To promote the safe handling and possession of arms and to establish sound arms etiquette.
   Om die veilige hantering en besit van wapens te bevorder en om suiwer wapen etiket daar te stel.
  4. To establish and maintain a sound knowledge of all relevant laws relating to firearms and ammunition.
   Om ‘n gesonde kennis van alle relevante wette wat verband hou met vuurwapens en ammunisie te kweek en te bevorder
  5. To encourage and assist members to apply for registration as collectors of firearms and ammunition.
   Om lede aan te moedig en behulpsaam te wees om aansoek te doen om as versamelaars van vuurwapens en ammunisie te registreer.
 2. SECONDARY OBJECTIVES/SEKONDÊRE DOELSTELLINGS
  1. To promote participation and involvement in legitimate firearms sport.
   Om deelname aan en betrokkenheid by wettige wapensport te bevorder.
  2. To promote lawful and ethical hunting.Om wettige en etiese jag te bevorder.
  3. To promote a sound knowledge of all relevant laws.
   Om ‘n gesonde kennis van alle relevante wette te bevorder.
  4. To encourage members to join the South African Gun Owners’ Association (SAGA).
   Om lede aan te moedig om by die Suid-Afrikaanse Geweereienaarsassosiasie (SAGA) aan te sluit.

NAACCSASAGA